Badania w kierunku Campylobacter

Komisja Europejska wprowadziła nowe kryterium higieny procesu w odniesieniu do bakterii Campylobacter na tuszach brojlerów. Nowe kryterium zostało wdrożone do unijnych przepisów rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/1495 z dnia 23 sierpnia 2017 r. poprzez zmianę Załącznika I do Rozporządzenia (WE) nr 2073/2005 regulującego, między innymi, kwestie kryteriów mikrobiologicznych, w tym kryteria higieny procesu w ramach których określa się wskaźniki wartości zanieczyszczenia. W sytuacji ich przekroczenia konieczne jest podejmowanie działań naprawczych przez przedsiębiorstwa spożywcze, w celu zachowania właściwej higieny procesu na poziomie zgodnym z prawem żywnościowym. Z uwagi na konieczność dostosowania się przedsiębiorstw spożywczych do nowych procedur kontrolnych, przepisy unijnego rozporządzenia będą obowiązywały od 1 stycznia 2018 r. Do oznaczenia Campylobacter w produktach spożywczych oraz w próbkach środowiskowych zgodnie z Rozporządzeniem obowiązuje norma: PKN-ISO/TS 10272-2 "Mikrobiologia żywności i pasz - Horyzontalna metoda wykrywania obecności i oznaczania liczby Campylobacter spp. - Część 2: Metoda liczenia kolonii"

W związku z powyższym chcielibyśmy poinformować, że nasze laboratorium Posiada w swojej ofercie metody umożliwiające zarówno wykrycie jak i określenie liczby Campylobacter.

Dnia 05.12.2016 decyzją nr GIWlab-025-15/2016 (2) nasze Laboratorium zostało zatwierdzone przez Głównego Lekarza Weterynarii do wykonywania badań w zakresie: określania liczby Campylobacter spp. metodą płytkową wg PKN-ISO/TS 10272-2:2008 oraz wykrywania obecności Campylobacter spp. metodą hodowlaną wg PN-EN ISO 10272-1:2007+Ap1:2008 w tuszkach.

Wychodząc naprzeciw potrzebom producentów żywności, nasze laboratorium ma także możliwość zbadania Campylobacter nie tylko czasochłonną metodą tradycyjną, ale również z zastosowaniem techniki PCR, która umożliwia uzyskanie wyników już po około 24 godzinach. W tym czasie można na poziomie molekularnym, stwierdzić obecność Campylobacter. Zachęcamy Państwa do współpracy oraz do zapoznania się z pełną ofertą badań wykonywanych w naszym Laboratorium.

Zapraszamy do kontaktu