Projekty UE

przechwytywanie

Zakup sprzętów laboratoryjnych celem wdrożenia innowacyjnych usług w przedsiębiorstwie Wojciech Wieliczko Agro-Vet Laboratorium Weterynaryjne

Beneficjent - Wojciech Wieliczko Agro-Vet Laboratorium Weterynaryjne realizuje projekt pt. „Zakup sprzętów laboratoryjnych celem wdrożenia innowacyjnych usług w przedsiębiorstwie Wojciech Wieliczko Agro-Vet Laboratorium Weterynaryjne” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkursy horyzontalne, Schemat 1.5.1.A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP.

Przedmiotem projektu jest nowa inwestycja w środki trwałe związana z rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa poprzez zakup sprzętów laboratoryjnych.

Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorstwa poprzez wprowadzanie nowych usług - innowacyjnych metod badań opartych na nowych technologiach, co przyczyni się do wzrostu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku krajowym. Celem bezpośrednim jest wdrożenie do oferty przedsiębiorstwa innowacyjnych usług w zakresie diagnostyki mikrobiologicznej dla potrzeb gospodarki żywnościowej oraz antybiotykoterapii celowanej u drobiu.

Cele szczegółowe:

  • Doposażenie przedsiębiorstwa poprzez zakup sprzętów laboratoryjnych - stworzenie pracowni molekularnej do realizacji nowych usług.
  • Akredytacja nowych metod badawczych.
  • Zwiększenie potencjału usługowego i technologicznego przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie nowych technologii diagnostycznych w zakresie świadczonych usług.
  • Wdrożenie innowacyjnych usług do oferty firmy oraz na rynek.

Powyższe cele Beneficjent zrealizuje poprzez zakup nowoczesnej aparatury laboratoryjnej.

W wyniku realizacji projektu Beneficjent zwiększy zastosowanie innowacji w swoim przedsiębiorstwie. Doposażenie firmy w nowy sprzęt laboratoryjny, oparty o nowoczesne technologie diagnostyczne, umożliwi uzyskanie szybkich i dokładnych wyników pozwalających na świadczenie wysokiej jakości usług dla producentów drobiu oraz innych zwierząt gospodarskich a także dla producentów żywności. Realizacja projektu pozwoli Beneficjentowi na świadczenie nowych, innowacyjnych w skali przedsiębiorstwa i kraju, usług.

Całkowita wartość projektu: 439 725,00 zł
Wartość wydatków kwalifikowanych: 357 500,00 zł
Kwota dofinansowania: 160 875,00 zł

Okres realizacji projektu: 01.07.2016r – 30.09.2017r.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020

Informacje o projekcie - plik pdf

Informacje o wydłużeniu terminu składania ofert - plik pdf

Zapytanie ofertowe nr 1/16 z dnia 10.11.2016 (Termocykler Real Time PCR)

Pliki do pobrania

Zapytanie ofertowe nr 2/16 z dnia 10.11.2016 (Wirówka do płytek titracyjnych)

Pliki do pobrania

Zapytanie ofertowe nr 3/16 z dnia 15.11.2016 (Termocykler - unieważniony)

Pliki do pobrania

Zapytanie ofertowe nr 4/16 z dnia 15.11.2016 (Czytnik OD)

Pliki do pobrania

Zapytanie ofertowe nr 5/16 z dnia 15.11.2016 (Komora do czystej pracy)

Pliki do pobrania

Zapytanie ofertowe nr 1/17 z dnia 09.01.2017 (Termocykler)

Pliki do pobrania

Zapytanie ofertowe nr 2/17 z dnia 09.01.2017 (Aparat do elektroforezy poziomej)

Pliki do pobrania

Zapytanie ofertowe nr 3/17 z dnia 09.01.2017 (System dokumentacji żelu)

Pliki do pobrania

Zapytanie ofertowe nr 4/17 z dnia 09.01.2017 (Termowytrząsarka)

Pliki do pobrania

Zapytanie ofertowe nr 5/17 z dnia 09.01.2017 (Mikrowirówka)

Pliki do pobrania

Zapytanie ofertowe nr 6/17 z dnia 09.01.2017 (Spektrofotometr)

Pliki do pobrania

Zapytanie ofertowe nr 7/17 z dnia 16.02.2017 (Inkubator CO2 - unieważniony)

Pliki do pobrania

Zapytanie ofertowe nr 8/17 z dnia 29.03.2017 (Inkubator CO2)

Pliki do pobrania

Zapytanie ofertowe nr 9/17 z dnia 20.06.2017 (Zamrażarka)

Pliki do pobrania