Polityka jakości

Prowadzimy przejrzyste dla naszych Klientów działania, a nasze badania, wyposażenie laboratorium oraz personel uwzględniają i spełniają określone normy i wytyczne. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do skontaktowania się z nami. KONTAKT

Zapraszamy do obejrzenia lub pobrania oryginalnego dokumentu Polityka Jakości - Wyd. z dnia 01.04.2023r.

Pobierz pdf

Polityka Bezstronności - Wyd. z dnia 02.05.2019r.

Pobierz pdf

POLITYKA JAKOŚCI LABORATORIUM AGRO-VET

CEL DZIAŁANOŚCI
LABORATORIUM
Celem Naszego Laboratorium jest spełnianie wszelkich wymagań klienta
przez dostarczanie rzetelnych, wiarygodnych wyników prowadzonych badań,
zgodnie z udokumentowanym i wdrożonym systemem zarządzania jakością,
wg wymagań Polskiej Normy: PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - "Ogólne
wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i
wzorcujących"
.
ZASADY DZIAŁANOŚCI
LABORATORIUM
Laboratorium w swej działalności usługowej stosuje zasady dobrej praktyki
profesjonalnej i zapewnia stałą i niezmienną jakość wykonywanych badań,
adekwatną do wymagań klienta, postępując zgodnie z zasadami określonymi
w Księdze Jakości oraz Procedurach Ogólnych.
CELE GWARANTUJĄCE
REALIZACJĘ

POLITYKI JAKOŚCI
 • zaangażowanie wszystkich pracowników oraz indywidualna
  odpowiedzialność za jakość wykonywanej pracy,
 • właściwy nadzór nad badaniami,
 • stosowanie udokumentowanych i zwalidowanych metod badawczych,
 • kontrola jakości badań,
 • zatrudnianie personelu o odpowiednich kwalifikacjach i niezbędnych do
  wykonywanych zadań,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz świadomości jakościowej
  pracowników poprzez odpowiednie szkolenia,
 • stosowanie wzorcowanego i/ lub weryfikowanego wyposażenia
  pomiarowo - badawczego,
 • utrzymywanie w sprawności aparatury pomiarowej,
 • zapewnienie właściwych, odpowiednio nadzorowanych pomieszczeń,
 • identyfikowanie i spełnianie przepisów prawnych związanych z
  działalnością Laboratorium,
 • przeprowadzanie auditów wewnętrznych i przeglądów zarządzania,
 • podejmowanie niezbędnych działań korekcyjnych, korygujących i
  zapobiegawczych,
 • ciągłe doskonalenie skuteczności wdrożonego i funkcjonującego systemu
  zarządzania.
 • utrzymywanie integralności systemu zarządzania podczas planowania i
  wdrażania zmian w systemie zarządzania
ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI
KIEROWNIKA DS. JAKOŚCI
Kierownik ds. Jakości odpowiada za przyjęcie, rozpowszechnianie oraz
wdrożenie Polityki jakości, a utrzymanie i promocja jakości pracy
laboratorium jest obowiązkiem wszystkich pracowników w ich
samodzielnym działaniu. Bieżący nadzór nad funkcjonującym systemem
sprawuje Kierownik ds. Jakości a nad zapewnieniemniezbędnych środków do realizacji i rozwoju SZ czuwa Właściciel.
ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI
PERSONELU
Personel laboratorium jest zaznajomiony z dokumentacją systemu
zarządzania i w swojej pracy stosuje politykę oraz procedury SZ. Personel ma
ściśle określony zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień opisany
w kartach osobowych, oraz wykonuje badania zgodnie z obowiązującym
systemem zarządzania jakością, poddawanym audytom oraz cyklicznym
przeglądom zarządzania.