Próbki

PRÓBKI / MATERIAŁY DO BADAŃ

Agrovet-icon
ZESTAW WYTYCZNYCH ODNOŚNIE POBIERANIA
I PRZESYŁANIA MATERIAŁU DO BADAŃ


PISMA PRZEWODNIE I PROTOKOŁY POBIERANIA PRÓBEK

Wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się w dziale "Do pobrania"

więcej

Uzyskanie prawidłowego wyniku jest uwarunkowane między innymi właściwym pobraniem i dostarczeniem materiału do badania.

Metody pobierania próbek do badań urzędowych

Sposób pobierania próbek do badań na potrzeby Inspekcji Weterynaryjnej musi być zgodny z obowiązującymi rozporządzeniami i aktami prawnymi.

Przesyłanie próbek do badań

Próbki należy przesyłać do laboratorium niezwłocznie po pobraniu przesyłką kurierską lub należy dostarczyć osobiście. Podczas transportu należy zabezpieczyć próbki przed uszkodzeniem, działaniem temperatury powyżej 25°C.

Do przesyłanego materiału należy dostarczyć PISMO PRZEWODNIE (najlepiej na druku ściągniętym z naszej strony internetowej lub pobranym bezpośrednio w Laboratorium), w którym powinny znajdować się następujące informacje:

  •  imię i nazwisko oraz adres właściciela zwierząt (płatnika) wraz z telefonem i adresem email oraz z numerem NIP
  •  numer weterynaryjny fermy (w przypadku badań na potrzeby inspekcji weterynaryjnej)
  • opis przesyłanego materiału
  • kierunek badania oraz rodzaj techniki badawczej
  • wskazanie płatnika oraz osób otrzymujących kopie wyniku
  • podpis zlecającego badanie

Agrovet-iconagrovet-icon-probki
POBIERANIE I DOSTARCZANIE
MATERIAŁU DO BADAŃ SEROLOGICZNYCH

Pobierany materiał:
- próbki krwi

Najważniejsze zasady, których należy przestrzegać przy pobieraniu krwi do badań serologicznych.

1. Krew do badań powinna być pobierana losowo.

2. Zaleca się do badania wybierać 23 ptaki (badania metodą ELISA, HI, OPŻ) lub 60 ptaków (do badań metodą aglutynacji płytowej).

3. Krew do badań powinna być pobierana od ptaków będących na czczo.

4. Do badań należy wybierać osobniki średnie-przeciętne.

5. Krew należy pobierać do jednorazowej strzykawki lub probówki 1-1,5 ml (tzw. probówki Eppendorfa). Celem dobrego i szybkiego wykrzepienia krwi strzykawkę lub probówkę należy umieścić płasko i umieścić w temperaturze 30-35°C (ewentualnie zostawić w temperaturze pokojowej) na okres 2-3 godzin. Po wydzieleniu się surowicy, należy ją przelać do jałowych probówek Eppendorfa ze szczelnym zamknięciem i przechowywać w temperaturze 4- 8 °C.

6. Bardzo ważne jest jak najszybsze (najlepiej w ciągu 24h) przetransportowanie próbek do Laboratorium. Temperatura transportowanych próbek nie powinna przekraczać 25°C.

7. W celu uniknięcia całkowitej hemolizy krwi nie można przechowywać krwi w temperaturze poniżej 4°C i powyżej 25° C (KRWI NIE WOLNO ZAMRAŻAĆ!)

8. Próby należy zapakować do szczelnie zamkniętych torebek, zabezpieczyć przed uszkodzeniem, dokładnie opisać i przesłać do Laboratorium.

9. Im lepsza jakość dostarczonych do Laboratorium próbek tym bardziej wiarygodne wyniki badań.